silosi.jpg

Početna » Najčešća pitanja

NAJČEŠĆE TRAŽENE INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA

PITANJE: Pod kojim uslovom privredno društvo može da podnese zahtev za davanje saglasnosti za određivanje područja zone?

ODGOVOR: Privredno društvo za upravljanje zonom može podneti zahtev za davanje saglasnosti za određivanje područja zone, pod uslovom:

1) da su osnivači privrednog društva za upravljanje zonom osnivači zone.

Osnivači zone mogu biti osnivači samo jednog privrednog društva za upravljanje zonom;

2) da je registrovano u Registru privrednih subjekata za obavljanje delatnosti upravljanja zonom;

3) da odgovorno lice osnivača zone, odnosno odgovorno lice privrednog društva za upravljanje zonom nije pravosnažno osuđivano za krivična dela protiv privrede, imovine, nedozvoljene trgovine i protiv službene dužnosti.

Navedeni uslovi odnose se na povezano lice sa privrednim društvom za upravljanje zonom, kao i na pravno lice čiji je pravni sledbenik privredno društvo za upravljanje zonom;

4) da odgovorno lice privrednog društva za upravljanje zonom u poslednje tri godine nije bilo član uprave, nadzornog odbora ili nosilac posebnih ovlašćenja u pravnom licu nad kojim je sproveden postupak likvidacije, odnosno stečaja;

5) da osnivač zone nije bio osnivač preduzeća za upravljanje slobodnom zonom kojem je odlukom Vlade prestalo važenje saglasnosti za osnivanje slobodne zone.

Ovaj uslov ne odnosi se na organ lokalne samouprave.

PITANJE: Šta treba da sadrži zahtev za davanje saglasnosti za određivanje područja zone?

ODGOVOR: Zahtev za davanje saglasnosti za određivanje područja zone treba da sadrži:

1) naziv, sedište i PIB osnivača zone;

2) naziv, sedište i PIB privrednog društva za upravljanje zonom;

3) podatke o osnivačkom kapitalu privrednog društva za upravljanje zonom;

4) naziv zone i područje zone sa definisanim granicama;

5) podatke o restrukturiranju, ako se na području zone nalazi privredni subjekat koji je u postupku restrukturiranja;

6) elaborat o postojanju ekonomske opravdanosti za određivanje područja zone sa posebnim osvrtom na procenu stranih ulaganja, procenu očekivanih efekata, a naročito u pogledu proizvodnje robe i pružanju usluga, zapošljavanja i transfera savremenih tehnologija, uz navođenje delatnosti koje će se obavljati u zoni;

7) druge podatke koje podnosilac zahteva smatra bitnim za donošenje odluke.

Uz ovaj zahtev prilažu se sledeći dokazi:

1) odluka organa upravljanja, ugovor ili drugi akt osnivača zone o osnivanju zone, koji sadrži:

o naziv osnivača zone;

o naziv zone;

2) registar u kojem je privredno društvo za upravljanje zonom registrovano, odnosno overeni prevod izvoda iz registra;

3) uverenje o neosuđivanosti odgovornih lica za krivična dela (da nije pravosnažno osuđivano za krivična dela dela protiv privrede, imovine, nedozvoljene trgovine i protiv službene dužnosti) koje ne može biti starije od 30 dana od dana podnošenja zahteva;

4) dokaz da osnivači zone imaju pravo svojine, odnosno zakupa ili pravo korišćenja na zemljištu na kome se određuje područje zone;

5) dokaz da će se obezbediti prostorni, građevinski, energetski, organizacioni i tehnički uslovi, uslovi u pogledu zaštite životne sredine, i drugi uslovi za obavljanje delatnosti u zoni;

6) mišljenje organa lokalne samouprave o opravdanosti osnivanja zone.

Ako organ lokalne samouprave usvoji mere za podsticaj razvoja zone, uz navedeni zahtev podnose se i odluke organa lokalne samouprave o tome.

PITANJE: Ko daje saglasnost za određivanje područja zone?

ODGOVOR: Ministarstvo nadležno za poslove finansija ocenjuje ekonomsku opravdanost podnetog zahteva i svoje mišljenje dostavlja Vladi.

Određivanje područja zone je ekonomski opravdano ako se na osnovu priloženog elaborata i drugih priloženih dokaza može oceniti da će se postići pozitivni efekti u pogledu privlačenja stranog kapitala, proizvodnje robe i pružanja usluga, zapošljavanja, transfera savremenih tehnologija, privrednog restrukturiranja, i ako će poslovanje u zoni doprineti ostvarenju strategije razvoja i mera ekonomske politike Vlade.

Vlada daje saglasnost za određivanje područja zone u roku od 30 dana od dana uredno podnesenog predloga.

PITANJE: Ko može da upravlja zonom?

ODGOVOR: Zonom upravlja privredno društvo za upravljanje zonom registrovano za upravljanje zonom.

Zonom može upravljati samo jedno privredno društvo za upravljanje zonom.

Privredno društvo za upravljanje zonom utvrđuje organizacione i tehničke uslove za obavljanje delatnosti u zoni posebnim aktom.

Navedenim aktom uređuje se radno vreme zone, kretanje lica i robe u zoni, obaveze privrednog društva za upravljanje zonom u vezi osiguranja prostornih, tehničkih i organizacijskih uslova korišćenja zone, mere zaštite na radu u zoni i mere zaštite životne sredine, prava i obaveze korisnika zone u odnosu na osnivača zone i sl.

Napominjemo, da je privredno društvo za upravljanje zonom dužno da ovaj akt dostavi na saglasnost Upravi za slobodne zone.

PITANJE: Koje su obaveze privrednog društva za upravljanje zonom?

ODGOVOR: Privredno društvo za upravljanje zonom je dužno da u roku od 90 dana po isteku kalendarske godine dostavi Upravi za slobodne zone izveštaj o poslovanju u zoni.

Izveštaj o poslovanju u zoni sadrži sledeće podatke:

• prihod privrednog društva za upravljanje zonom;

• broj korisnika i delatnost koju obavljaju;

• ukupnu vrednost proizvedene robe i pruženih usluga u zoni;

• ukupan obim uvoza i izvoza u zoni;

• iznos uloga stranog kapitala;

• broj lica zaposlenih kod privrednog društva za upravljanje zonom i broj lica zaposlenih kod korisnika.

Ministar nadležan za poslove finansija propisuje oblik i sadržinu navedenog izveštaja.

Ministarstvo nadležno za poslove finansija podnosi Vladi jednom godišnje izveštaj o poslovanju u svim zonama u Srbiji, sa predlogom mera.

Ako oceni da se poslovanjem u zoni ne postižu ciljevi predviđeni elaboratom o postojanju ekonomske opravdanosti za određivanje područja zone, ako privredno društvo za upravljanje zonom učini prekršaj propisan Zakonom o slobodnim zonama, kao i ako se utvrdi da privredno društvo za upravljanje zonom nije preduzelo mere za raskid ugovora sa korisnikom zone koji se ne pridržava uslova poslovanja u zoni, ili koji je učinio prekršaj predviđen Zakon o slobodnim zonama, ili neki od prekršaja predviđenih zakonom koji uređuje carinski sistem i carinski postupak, ministarstvo nadležno za poslove finansija može predložiti Vladi da ukine saglasnost za određivanje područja zone.

PITANJE: Ko su korisnici zone?

ODGOVOR: Korisnici zone mogu biti osnivač zone, privredno društvo za upravljanje zonom, kao i druga domaća i strana pravna i fizička lica. Korisnici obavljaju privrednu delatnost u zoni u skladu sa propisima, a na osnovu ugovora kojim su regulisana međusobna prava i obaveze sa privrednim društvom za upravljanje zonom. Takođe, dužni su da vode knjigovodstvo za poslovanje u zoni ili odvojeno knjigovodstvo za deo svoga poslovanja koje obavljaju u zoni, kao i da dostavljaju podatke o svom poslovanju Uprave za slobodne zone.

PITANJE: Kako zona mora biti uređena?

ODGOVOR: Zona mora biti ograđena, vidljivo obeležena i označena kao slobodna zona, na ulazima i izlazima iz zone, kao i s rečne strane. Zona se može sastojati iz više delova pod uslovom da oni čine funkcionalnu celinu.

Zona ili njen deo, ako se zona sastoji od više delova, mora biti ograđena, obeležena i uređena tako da se promet robe i lica u zonu ili iz nje može odvijati samo kroz određene izlaze ili ulaze zone.

Ograda, ulazi i izlazi moraju biti odgovarajuće uređeni, osigurani i noću osvetljeni.

Privredno društvo za upravljanje zonom mora obezbediti prostorije za rad carinske službe.

Na robu koja se unosi i iznosi iz zone, kao i na robu smeštenu u zoni, primenjuju se mere carinskog nadzora i kontrole u skladu sa odredbama zakona koji uređuje carinski sistem i carinski postupak.

PITANJE: Kad zona može da počne sa radom?

ODGOVOR: Ispunjenost uslova za početak rada zone utvrđuje ministar nadležan za poslove finansija, na predlog komisije koju obrazuje od predstavnika nadležnih organa.

Komisija utvrđuje da li su ispunjeni prostorni i energetski uslovi, uslovi zaštite životne okoline i drugi tehnički uslovi za rad zone, uslovi za rad carinske službe, kao i uslovi u pogledu sprovođenja mera carinskog nadzora.

Ministar nadležan za poslove finansija u roku od 30 dana od dana dobijanja predloga komisije donosi rešenje.

Na postupak donošenja rešenja primenjuje se Zakon koji uređuje opšti upravni postupak i to Rešenje je konačno u upravnom postupku. Dan donošenja ovog rešenja smatra se danom početka rada zone.

PITANJE: Obavljanje delatnosti u zoni?

ODGOVOR: Korisnik može, u skladu sa ovim zakonom i ugovorom sa privrednim društvom za upravljanje zonom, u zoni može obavljati proizvodnju i pružati usluge, u skladu sa propisima.

Obavljanjem delatnosti i pružanjem usluga u zoni ne sme se ugrožavati životna sredina, zdravlje ljudi, materijalna dobra i bezbednost zemlje.

Spoljnotrgovinsko poslovanje u zoni vrši se slobodno, u skladu sa ugovorom.

Izvoz robe i usluga iz zone i uvoz robe i usluga u zonu su slobodni i ne podležu kvantitativnim ograničenjima, niti se na taj uvoz i izvoz primenjuju mere komercijalne politike.

U zonu se ne može uvoziti, niti se iz zone može izvoziti roba čiji je uvoz, odnosno izvoz zabranjen.

Roba koja se unosi i iznosi iz zone, kao i roba smeštena u zoni, ima tretman carinske robe, i svako iznošenje, odnosno unošenje robe, korisnik prijavljuje nadležnoj carinarnici.

Korisnik može privremeno izneti robu iz zone na drugi deo teritorije Srbije, odnosno uneti robu u zonu sa drugog dela teritorije Srbije radi stavljanja u postupak aktivnog, odnosno pasivnog oplemenjivanja ili radi ispitivanja, atestiranja, opravke i marketinškog prezentiranja uz odobrenje nadležnog carinskog organa.

Uverenje da je roba proizvedena u zoni izdaje carinski organ koji vrši nadzor u toj zoni, pod propisanim uslovima.

Važno je istaći da se na uvoz robe namenjene obavljanju delatnosti i izgradnji objekata u zoni ne plaća carina i druge uvozne dažbine, dok roba koja se iz zone stavlja u promet na teritoriju Srbije podleže obavezi plaćanja carine i drugih uvoznih dažbina a lice koje ovu robu stavlja u promet na teritoriju Srbije dužno je da tu robu prijavi carinarnici, radi sprovođenja odgovarajućeg carinskog postupka.

Obaveza plaćanja carine i drugih uvoznih dažbina za ovu robu, nastaje na dan kada je roba prešla iz zone na teritoriju Srbije a iznos carine i drugih uvoznih dažbina utvrđuje se prema stanju robe i po propisima koji važe na dan prihvatanja carinske deklaracije.

Plaćanje, naplaćivanje, prenos, kupovina i prodaja u stranim sredstvima plaćanja i u dinarima u zoni vrši se u skladu sa propisima o deviznom poslovanju.

Osnivanje i poslovanje banaka u zoni vrši se u skladu sa propisima o bankama.

Obavljanje delatnosti osiguranja u zoni vrši se u skladu sa propisima o osiguranju.

Radni odnosi između zaposlenih i poslodavaca (korisnika) u zoni uređuju se ugovorom o radu, u skladu sa propisima koji uređuju rad i radne odnose.

Na unos dobara u zonu i pružanje usluga u zoni primenjuju se odredbe zakona koji uređuje porez na dodatu vrednost.

Korisnik, odnosno privredno društvo za upravljanje zonom, može imati poreske olakšice u skladu sa propisima koji uređuju porez na dobit preduzeća, poreze na imovinu i porez na dohodak građana.

PITANJE: Kad zona prestaje sa radom?

ODGOVOR: Saglasnost kojom se određuje područje zone prestaje da važi aktom Vlade:

1) ako se u toku rada zone utvrdi da su trajno prestali tehnički uslovi propisani Zakonom o slobodnim zonama za njeno osnivanje;

2) ako je odgovorno lice privrednog društva za upravljanje zonom, kao i odgovorno lice u pravnom licu, čiji je pravni sledbenik privredno društvo za upravljanje zonom pravosnažno osuđeno za krivično delo protiv privrede, imovine, nedozvoljene trgovine i protiv službene dužnosti;

3) na predlog ministarstva nadležnog za poslove finansija;

4) na zahtev privrednog društva za upravljanje zonom.

Akt o prestanku važenja saglasnosti za određivanje područja donosi Vlada, na predlog ministarstva nadležnog za poslove finansija.

Zona prestaje sa radom po isteku roka od 90 dana od dana donošenja akta Vlade o prestanku važenja saglasnosti za određivanje područja zone.