gradjevina2.jpg

Početna » O nama » Organizaciona struktura

Organizaciona struktura


ODSEK ZA KONTROLU, NADZOR, RAZVOJ I PROMOCIJU SLOBODNIH ZONA

Odsek za kontrolu, nadzor, razvoj i promociju slobodnih zona obavlja sledeće poslove: Sprovodi nacionalnu politiku razvoja zona u cilju povećanja priliva direktnih investicija i uposlenosti radne snage; učestvuje u pripremi propisa u oblasti rada zona; razmatra zahteve za davanje saglasnosti za određivanje područja zona i svoje mišljenje dostavlja ministarstvu nadležnom za poslove finansija; inicira i koordinira sa nadležnim državnim organima razmatranje stručnih pitanja iz oblasti poslovanja u zonama, radi pravilne primene propisa iz oblasti slobodnih zona i njegove usaglašenosti sa propisima Srbije; organizuje i koordinira saradnju nadležnih državnih organa, privrednog društva za upravljanje zonom, zainteresovanih investitora i korisnika; pruža stručnu pomoć investitorima u procesu donošenja odluke o ulaganju u zone; pruža stručnu pomoć investitorima i privrednim društvima za upravljanje zonom u svim fazama primene programa u zonama; organizuje neposredne kontakte između zainteresovanih investitora i privrednih društava za upravljanje zonom; pruža stručnu pomoć zainteresovanim investitorima u razvoju njihovih programa u zonama, sarađuje sa stranim institucijama i stručnjacima iz oblasti zona, u saradnji sa privrednim društvima za upravljanje zonom stvara mogućnosti za razvoj infrastrukture u zonama; sarađuje sa nadležnim organima na promociji investiranja i poslovanja u zonama, kroz predstavljanje posebnih pogodnosti i poslovnih mogućnosti; obaveštava investitore o povoljnostima za ulaganje u zone; stvara i ažurira bazu podataka o zonama i pogodnostima za poslovanje u Srbiji u saradnji sa nadležnim organima; razmatra izveštaje o radu zona i predlaže njihovo usvajanje ministarstvu nadležnom za poslove finansija; predlaže ministru nadležnom za poslove finansija oblik i sadržinu obrasca za podnošenje zahteva za davanje saglasnosti za određivanje područja zone; poslovanje i kontrolu rada zona i korisnika, radi usaglašenosti postupaka u svim zonama u Srbiji; predlaže nadležnim državnim organima dodatne mere kontrole rada u zonama ukoliko postoji takva potreba, kao i druge poslove u skladu sa Zakonom.

Šef Odseka - Vidak Tomić
Tel: 011/ 3117-393
I-mejl: vidak.tomic@usz.gov.rs


ODSEK ZA PRAVNE, KADROVSKE, FINANSIJSKE I OPŠTE POSLOVE

Odsek za pravne, kadrovske, finansijske i opšte poslove obavlja sledeće poslove: učestvuje u izradi podzakonskih akata za sprovođenje odredaba zakona kojima se uređuje oblast slobodnih zona; prati sprovođenje donetih podzakonskih akata; izrađuje predlog odgovora u vezi pokrenutih inicijativa za ocenu ustavnosti i zakonitosti zakona i podzakonskih akata iz oblasti slobodnih zona; pribavlja mišljenja od nadležnih državnih organa o spornim pitanjima u vezi sa primenom zakona; daje mišljenja i objašnjenja u vezi sa primenom zakona; poslove u vezi sa ostvarivanjem prava iz radnih odnosa državnih službenika i nameštenika u Upravi; ostvaruje komunikaciju sa Republičkim javnim pravobranilaštvom, sudovima i drugim državnim organima iz delokruga Odseka; priprema i sprovodi plan integriteta organa; priprema predlog finansijskog plana i završnog računa; prati sprovođenje zakonitog, namenskog i ekonomičnog trošenja budžetskih sredstava; vrši obračun plata i dodataka za zaposlene, socijalna davanja i naknadu troškova zaposlenim, kao i druge finansijsko-materijalne poslove; izrađuje izveštaje o izvršenju budžeta na periodičnom i godišnjem nivou; prati dinamiku utroška sredstava i vrši analizu kretanja troškova; prati propise kojima se uređuje finansijsko poslovanje korisnika budžetskih sredstava; obavlja poslove u vezi sa pripremom i sprovođenjem postupaka javnih nabavki; izrađuje nacrt Kadrovskog plana i predlog akta o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u Upravi; vodi analitiku radnih mesta; obavlja poslove vezane za bezbednost i zdravlje na radu zaposlenih; prati i sprovodi postupak vrednovanja radne uspešnosti državnih službenika; vodi evidencije iz oblasti rada; obavlja poslove arhiviranja i druge poslove u skladu sa zakonom.

Šef Odseka - Jasmina Denić
Tel: 011/ 3117-397
I-mejl: jasmina.denic@usz.gov.rs