apstraktno2.jpg

Početna » Osnivanje

Osnivanje slobodne zone

Proces osnivanja slobodne zone definisan je Zakonom o slobodnim zonama (Sl.g.RS br.62/2006), a područje slobodne zone određuje se davanjem saglasnosti Vlade Republike Srbije.

 • Osnivač slobodne zone je organ lokalne samouprave, privredno društvo, odnosno preduzetnik, koji je doneo odluku ili zaključio ugovor sa drugim osnivačem o osnivanju slobodne zone, a koji je preko privrednog društva za upravljanje slobodnom zonom podnosi zahtev ze određivanje područja slobodne zone.
 • Područje slobodne zone - Zahtev za davanje saglasnosti za određivanje područja slobodne zone privredno društvo za upravljanje slobodnom zonom podnosi Vladi preko Uprave za slobodne zone i Ministarstva finansija.

Određivanje područja

 • Osnivači slobodne zone mogu biti osnivači samo jednog privrednog društva za upravljanje zonom
 • Prilaže se elaborat o postojanju ekonomske opravdanosti za određivanje područja zone da posebnim osvrtom na procenu stranih ulaganja, procenu očekivanih efekata, a naročito u pogledu proizvodnje robe i pružanja usluga, zapošljavanja i transfera savremenih tehnologija, uz navođenje delatnosti koje će se obavljati u zoni
 • Prilaže se dokaz da osnivači slobodne zone imaju pravo svojine, odnosno zakupa ili pravo korišćenja na zemljištu na kome se obrađuje područje slobodne zone
 • Dobija se mišljenje organa lokalne samouprave o opravdanosti osnivanja zone

Osnivanje slobodne zone je ekonomski opravdano ako...

 • Planirani obim investicionog ulaganja prelazi iznos od 3.000.000€ od čega u prvoj godini prelazi iznos od 1.000.000€
 • Plan zapošljavanja lica kod privrednog društva za upravljanje zonom i kod korisnika zone predviđa zapošljavanje najmanje 100 lica u prve dve godine
 • Područje zone se nalazi na nedovoljno razvijenim područjima Republike Srbije
 • Planirani obim proizvodnje robe i pružanja usluga u zoni, prodaja te robe i usluga i tržišta na koja će se roba i usluge plasirati pokazuju pozitivan efekat na spoljnotrgovinski bilans Republike Srbije
 • Obavljanjem planiranih privrednih delatnosti u zoni pozitivno se utiče na razvoj privrednih subjekata koji posluju van slobodne zone.

RASRazvojna agencija Srbije

Privredna komora SrbijePrivredna komora Srbije

Privredna komora BeogradaPrivredna komora Beograda

Unija poslodavaca Srbije

Komora italijansko-srpskih privrednikaKomora italijansko-srpskih privrednika

Konkursi

Konkursi

Preuzmite prezentaciju

Slobodne zone - prezentacija

Pravna podloga

Imajući u vidu istorijski razvoj slobodnih zona, njihovu evoluciju i veliku ekspanziju poslednjih decenija dvadesetog veka, vidimo da je prvobitna ideja "ekonomske službenosti" u korist drugih država, kao i pravna podloga koja je nastajala bilateralnim ili multilateralnim ugovorima, ustupila mesto nacinalnim zakonima o slobodnim zonama. Sopstvenim zakonima svaka država reguliše stepen sloboda i pogodnosti koje pruža stranim, a neretko, i svojim investitorima.

Zakonska regulativa slobodnih zona u Srbiji postoji kroz Zakon o slobodnim zonama („Sl.glasnik RS” br. 62/06) i Carinski zakon ("Sl. glasnik RS", br. 73/2003, 61/2005, 85/2005 - dr. zakon, 62/2006 - dr. zakon i 63/2006 - ispr. dr. zakona), te podzakonska akta ovih zakona. Pojedina pitanja koja dotiču rad zona razmatraju se u posebnim zakonima, sistemskim za neke druge oblasti, poput poreza, devizne politike, izgradnje, osiguranja itd.

Strategija razvoja

Šta su slobodne zone?

Slobodne zone su fizički ograđen i označen deo teritorije Republike Srbije, infrastrukturno opremljen, gde se mogu obavljati proizvodne i uslužne delatnosti uz određene stimulativne pogodnosti.

Najčešća pitanja

Еuprava