gradjevina2.jpg
<

Početna » Pogodnosti

Pogodnosti

Povoljan geografski položaj Republike Srbije

- Obuhvata površinu od 88361 km² na kojoj živi oko 7,5 miliona stanovnika;

- Nalazi se na Balkanskom poluostrvu i predstavlja vezu između istočne i zapadne, severne i južne Evrope;

- Umereno-kontinentalna klima, topla leta i jake zime;

- Položaj na granici EU i raskrsnici koridora 10 i 7.

Sporazumi o slobodnoj trgovini

- Prelazni trgovinski sporazum sa EU,

- Sporazum CEFTA,

- Sporazum sa članicama EFTA,

- Sporazum o slobodnoj trgovini sa Rusijom,

- Sporazum o slobodnoj trgovini sa Belorusijom,

- Sporazum o slobodnoj trgovini sa Kazahstanom,

- Sporazum o slobodnoj trgovini sa Turskom,

- Preferencijalni režim poslovanja sa Sjedinjenim Američkim Državama.

Fiskalne pogodnosti

  • Oslobađanje od plaćanja PDV-a na unos dobara u slobodnu zonu, kao i pružanje prevoznih i drugih usluga u vezi sa unosom dobara
  • Oslobađanje od plaćanja PDV-a na promet dobara i usluga u slobodnoj zoni
  • Oslobađanje od plaćanja PDV-a na promet dobara između korisnika dve slobodne zone
  • Oslobađanje proizvodnih korisnika plaćanja PDV-a na potrošnju energenata

Carinske pogodnosti

Oslobođenja od plaćanja carine i drugih uvoznih dažbina za robu koja je namenjena obavljanju delatnosti i izgradnji objekata u slobodnoj zoni (repromaterijal, oprema, građevinski materijal).

Pogodnosti lokalne samouprave

Shodno svojim ovlašćenjima lokalna samouprava, može da donese odluku o pogodnostima za izgradnju objekata i infrastrukture na području slobodne zone. Ove pogodnosti se odnose na donošenje odluke o oslobađanju od plaćanja lokalnih poreza, naknada i taksi koje su u nadležnosti lokalnih samouprava, npr. naknade za uređenje gradskog građevinskog zemljišta, naknade za takse i troškove opštinske uprave, naknade za korišćenje gradskog građevinskog zemljišta, naknade za urbanističke uslove i saglasnosti, priključak na lokalnu infrastrukturu vode i kanalizacije, lokalne komunalne takse i sl.

Finansijske pogodnosti

  • slobodan protok kapitala, profita i dividendi;
  • sredstva iz budžeta Republike Srbije za finansiranje investicionih projekata u proizvodnom sektoru i sektoru usluga koje mogu biti predmet međunarodne trgovine.

Efikasna administracija u slobodnoj zoni (One Stop Shop)

Korisnicima slobodnih zona na raspolaganju su sledeće logističke usluge po povlašćenim cenama: organizacija transporta, pretovar, utovar, špediterske usluge, agencijske usluge, usluge osiguranja i reosiguranja, bankarski poslovi i dr.

Jednostavna i brza carinska procedura

U svakoj slobodnoj zoni nalazi se carinski referat.

Takođe, carinska procedura u slobodnim zonama je pojednostavljena.

Mapa EU

Konkursi

Konkursi

Tržište

  • Pozicija u centralnom delu zone slobodne trgovine jugoistočne Evrope ,Srbiji je omogućila pristup tržištu koje broji oko 55 miliona korisnika.
  • Srbija ima potpisan sporazum i sa Rusijom što joj omogućava pristup tržištu od oko 150 miliona korisnika.
  • Konzistentan rast društvenog proizvoda po glavi stanovnika i povećanje kupovne moći ukazuju na širenje tržišta.
  • Srbija obiluje mladim i perspektivnim diplomcima koji spremno čekaju na razne poslovne izazove

Šta su slobodne zone?

Slobodne zone su fizički ograđen i označen deo teritorije Republike Srbije, infrastrukturno opremljen, gde se mogu obavljati proizvodne i uslužne delatnosti uz određene stimulativne pogodnosti.

Najčešća pitanja

Еuprava