cevi2.jpg

Početna » Slobodna zona "Kruševac"

Slobodna zona Kruševac

 • Grad Kruševac zahvata površinu od 854km², obuhvatajući 101 naselje sa preko 145.000 stanovnika. Sam grad Kruševac, kao urbano područje, broji oko 65.000 stanovnika. Grad predstavlja centar Rasinskog okruga koji obuhvata još i opštine: Aleksandrovac, Brus, Varvarin, Trstenik i Ćićevac.
 • Saobraćajna povezanost:
  - autoput (Koridor 10): E-75- udaljenost 23km,
  - železnička trasa E-75- udaljenost 15km, pristup preko magistralne pruge,
  - Koridor 7: Luka Beograd, udaljenost 200km; Luka Smederevo, udaljenost 140km,
  - aerodrom u Nišu- udaljenost 80km,
  - udaljenost od najbližih graničnih prelaza: Grčka 380km, Bugarska 165km, Makedonija 190km, Hrvatska 300km, Bosna i Hercegovina 180km, Crna Gora 140km.
 • Slobodna zona Kruševac je osnovana 2012. godine Rešenjem Vlade Republike Srbije.
 • Slobodna zona obuhvata površinu od 64ha 86a 84m². Ima 70.968 m² prostora za proizvodnju, 16.887 m² zatvorenog magacinskog prostora, 3.965 m² otvorenog skladišnog prostora i 23.136 m² kancelarijskog prostora.

Pogodnosti ulaganja u Slobodnu zonu Kruševac

Fiskalne pogodnosti

 • Oslobađanje od plaćanja PDV-a na unos dobara u slobodnu zonu, kao i pružanje prevoznih i drugih usluga u vezi sa unosom dobara,
 • Oslobađanje od plaćanja PDV-a na promet dobara i usluga u slobodnoj zoni,
 • Oslobađanje od plaćanja PDV-a na promet dobara između korisnika dve slobodne zone,
 • Oslobađanje proizvodnih korisnika plaćanja PDV-a na potrošnju energenata,
 • Oslobađanje od pojedinih poreskih opterećenja za direktne strane investicije.

Carinske pogodnosti

 • Carinski referat u sklopu Slobodne zone,
 • Pojednostavljena carinska procedura za korisnike Slobodne zone,
 • Izvoz robe i usluga iz zone, kao i uvoz robe i usluga u zonu su slobodni i na njih se ne plaća carina i druge dažbine,
 • Oslobođenje od plaćanja carine i drugih uvoznih dažbina za robu koja je namenjena obavljanju delatnosti i izgradnji objekata u slobodnoj zoni (repromaterijal, oprema, građevinski materijal),
 • Dozvoljeno privremeno iznošenje robe van Slobodne zone radi dorade ili prezentacije.

Pogodnosti lokalne samouprave

 • Korisnici koji obavljaju poslovnu delatnost u granicama slobodne zone Kruševac, oslobođeni su plaćanja lokalne komunalne takse za isticanje firme na poslovnom prostoru, prve dve (2) godine poslovanja,
 • Naknada za uređivanje građevinskog zemljišta, umanjenje u visini od 20% za investitore novih poslovnih objekata koji za potrebe svog poslovanja grade u granicama Slobodne zone Kruševac,
 • Korisnici slobodne zone oslobođeni su plaćanja lokalne administrativne takse za spise, radnje i akta.
 • Umanjenje cena usluga „JKP Vodovod Kruševac“ za 20% od utvrđenih cena po važećem cenovniku ovog preduzeća za sledeće naknade:
  - naknade za davanje uslova za priključenje na vodovodnu i kanalizacionu mrežu,
  - naknade za davanje saglasnosti za priključenje na mrežu,
  - naknade za priključak na mrežu - osim materijalnih troškova.

Finansijske pogodnosti

 • Slobodan protok kapitala, profita i dividendi,
 • Sredstva iz budžeta Republike Srbije za finansiranje investicionih projekata u proizvodnom sektoru i sektoru usluga koje mogu biti predmet međunarodne trgovine.