cevi2.jpg

Почетна » О нама » Организациона структура

Организациона структура


ОДСЕК ЗА КОНТРОЛУ, НАДЗОР, РАЗВОЈ И ПРОМОЦИЈУ СЛОБОДНИХ ЗОНА

Одсек за контролу, надзор, развој и промоцију слободних зона обавља следеће послове: Спроводи националну политику развоја зона у циљу повећања прилива директних инвестиција и упослености радне снаге; учествује у припреми прописа у области рада зона; разматра захтеве за давање сагласности за одређивање подручја зона и своје мишљење доставља министарству надлежном за послове финансија; иницира и координира са надлежним државним органима разматрање стручних питања из области пословања у зонама, ради правилне примене прописа из области слободних зона и његове усаглашености са прописима Србије; организује и координира сарадњу надлежних државних органа, привредног друштва за управљање зоном, заинтересованих инвеститора и корисника; пружа стручну помоћ инвеститорима у процесу доношења одлуке о улагању у зоне; пружа стручну помоћ инвеститорима и привредним друштвима за управљање зоном у свим фазама примене програма у зонама; организује непосредне контакте између заинтересованих инвеститора и привредних друштава за управљање зоном; пружа стручну помоћ заинтересованим инвеститорима у развоју њихових програма у зонама, сарађује са страним институцијама и стручњацима из области зона, у сарадњи са привредним друштвима за управљање зоном ствара могућности за развој инфраструктуре у зонама; сарађује са надлежним органима на промоцији инвестирања и пословања у зонама, кроз представљање посебних погодности и пословних могућности; обавештава инвеститоре о повољностима за улагање у зоне; ствара и ажурира базу података о зонама и погодностима за пословање у Србији у сарадњи са надлежним органима; разматра извештаје о раду зона и предлаже њихово усвајање министарству надлежном за послове финансија; предлаже министру надлежном за послове финансија облик и садржину обрасца за подношење захтева за давање сагласности за одређивање подручја зоне; пословање и контролу рада зона и корисника, ради усаглашености поступака у свим зонама у Србији; предлаже надлежним државним органима додатне мере контроле рада у зонама уколико постоји таква потреба, као и друге послове у складу са Законом.

Шеф Одсека - Видак Томић
Тел: 011/ 3117-393
И-мејл: vidak.tomic@usz.gov.rs


ОДСЕК ЗА ПРАВНЕ, КАДРОВСКЕ, ФИНАНСИЈСКЕ И ОПШТЕ ПОСЛОВЕ

Одсек за правне, кадровске, финансијске и опште послове обавља следеће послове: учествује у изради подзаконских аката за спровођење одредаба закона којима се уређује област слободних зона; прати спровођење донетих подзаконских аката; израђује предлог одговора у вези покренутих иницијатива за оцену уставности и законитости закона и подзаконских аката из области слободних зона; прибавља мишљења од надлежних државних органа о спорним питањима у вези са применом закона; даје мишљења и објашњења у вези са применом закона; послове у вези са остваривањем права из радних односа државних службеника и намештеника у Управи; остварује комуникацију са Републичким јавним правобранилаштвом, судовима и другим државним органима из делокруга Одсека; припрема и спроводи план интегритета органа; припрема предлог финансијског плана и завршног рачуна; прати спровођење законитог, наменског и економичног трошења буџетских средстава; врши обрачун плата и додатака за запослене, социјална давања и накнаду трошкова запосленим, као и друге финансијско-материјалне послове; израђује извештаје о извршењу буџета на периодичном и годишњем нивоу; прати динамику утрошка средстава и врши анализу кретања трошкова; прати прописе којима се уређује финансијско пословање корисника буџетских средстава; обавља послове у вези са припремом и спровођењем поступака јавних набавки; израђује нацрт Кадровског плана и предлог акта о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Управи; води аналитику радних места; обавља послове везане за безбедност и здравље на раду запослених; прати и спроводи поступак вредновања радне успешности државних службеника; води евиденције из области рада; обавља послове архивирања и друге послове у складу са законом.

Шеф Одсека - Јасмина Денић
Тел: 011/ 3117-397
И-мејл: jasmina.denic@usz.gov.rs