Бенефити

Повољан географски положај Републике Србије
• Србија се налази у центру Балканског полуострва, у југоисточном делу Европе и представља    везу између источне и западне, северне и јужне Европе
• Земља дунавског слива, на раскрсници речних токова
• Положај на ободу ЕУ, покривена европским коридорима 10 и 7
Споразуми о слободној трговини
• Прелазни трговински споразум са ЕУ
• Споразум ЦЕФТА
• Споразум са чланицама ЕФТА
• Споразум о слободној трговини са Русијом
• Споразум о слободној трговини са Белорусијом
• Споразум о слободној трговини са Казахстаном
• Споразум о слободној трговини са Турском
• Преференцијални режим пословања са Сједињеним Америчким Државама
Царинске погодности
• Ослобађање од плаћања царине и других увозних дажбина за робу која је намењена обављању    делатности и изградњи објеката у слободној зони (репроматеријал, опрема, грађевински    материјал)
• За страну робу која је смештена у слободној зони, а намењена је обављању производних   активности, не полаже се банкарска гаранција за обезбеђење наплате царинског дуга
Фискалне погодности
• Ослобађање од плаћања ПДВ-а на унос добара у слободну зону, као и пружање превозних и    других услуга у вези са уносом добара
• Ослобађање од плаћања ПДВ-а на промет добара и услуга у слободној зони
• Ослобађање од плаћања ПДВ-а на промет добара између корисника две слободне зоне
• Ослобађање производних корисника плаћања ПДВ-а на потрошњу енергената
Погодности локалне самоуправе
Сходно својим овлашћењима локална самоуправа, може да донесе одлуку о погодностима за изградњу објеката и инфраструктуре на подручју слободне зоне. Ове погодности се односе на доношење одлуке о ослобађању од плаћања локалних пореза, накнада и такси које су у надлежности локалних самоуправа, нпр. накнаде за уређење градског грађевинског земљишта, накнаде за таксе и трошкове општинске управе, накнаде за коришћење градског грађевинског земљишта, накнаде за урбанистичке услове и сагласности, прикључак на локалну инфраструктуру воде и канализације, локалне комуналне таксе и сл.
Једноставна и брза царинска процедура
• У слободним зонама је могуће спроводити поједностављени царински поступак
• Постојање посебног царинског реферата
Ефикасна администрација у слободној зони (One Stop Shop)
Корисницима слободних зона на располагању је велики број додатних услуга које могу пружати предузећа за управљање слободном зоном као што су организација транспорта, претовар, утовар, шпедитерске услуге, агенцијске услуге, услуге осигурања и реосигурања, банкарски послови и др.

Контакт форма