Прописи

 • Закони
  Закон о слободним зонама
  Царински закон
  Закон о царинској тарифи
  Закон о порезу на додату вредност
  Закон о порезу на добит правних лица
  Закон о спољнотрговинском пословању
 • Уредбе
  Уредба о ближим критеријумима за оцену економске оправданости одређивања подручја слободне зоне
  Уредба о царински дозвољеном поступању са робом
  Уредба о усклађивању номенклатуре царинске тарифе за 2021. годину
 • Правилници
  Прaвилник о измени Правилника о облику и садржини извештаја о пословању слободне зоне
  Правилник о начину и поступку остваривања пореских ослобађања код ПДВ са правом на одбитак претходног пореза
 • Упутства  Царински поступак у слободним зонама
 • Међународни споразуми

  Европска унија

  • Споразум о стабилизацији и придруживању 
  • Прелазни споразум о трговини и трговинским питањима Србија - ЕЗ 
  • ПЕМ Конвенција 

  ЕФТА

  • Споразум о слободној трговини између Републике Србије и држава ЕФТА 
  • Закон о потврђивању споразума о слободној трговини између Републике Србије и држава ЕФТА 
  • Протокол о пореклу робе 
  • Обрасци уверења о кретању 
  • Либерализација трговине 
  • Листа обраде или прераде 
  • Прерађени пољопривредни производи 
  • Прилог 5 
  • Споразум о пољопривредним производима Србије и Швајцарске  
  • Споразум о пољопривредним производима између Републике Србије и Краљевине Норвешке 
  • Споразум о пољопривредним производима између Републике Србије и Исланда 

  ЦЕФТА

  • Споразум о слободној трговини у централној Европи-ЦЕФТА
  • Додатни протокол 

  Република Турска

  • Споразум о слободној трговини између Србије и Турске 
  • Споразум о слободној трговини 
  • Протокол о пореклу робе 
  • Образац уверења о кретању робе 
  • Производи искључени из кумулације 
  • Либерализација трговине 
  • Листа обраде или прераде 

  Руска Федерација

  • Споразум о слободној трговини Србија - Руска Федерација 
  • Правила о одређивању земље порекла 
  • Прилог 1. Протокола са Руском Федерацијом 
  • Прилог 2. Протокола са Руском Федерацијом 

  Република Белорусија

  • Споразум о слободној трговини Србија - Белорусија 
  • Прилог А - изузети производи 
  • Прилог Б - правила о пореклу 

  Република Казахстан

  • Споразум о слободној трговини између Србије и Казахстана 

Контакт форма