Донета Уредба о ближим критеријумима за оцену економске оправданости одређивања подручjа слободне зоне


На седници одржаној 30. априла 2020. године, Влада Републике Србије донела је Уредбу о ближим критеријумима за оцену економске оправданости одређивања подручjа слободне зоне.
Нова Уредба донета је у циљу развоја слободних зона, привлачења нових инвеститора, као и даље подршке привредним субјектима који већ послују у режиму слободних зона.
Кључне промене које су унете у нову Уредбу односе се на уклањање лимитирајућих критеријума претходне Уредбе, као што је услов који је захтевао да 50% укупних инвестиција буде страног порекла и таксативно набројене врсте делатности за које се оцењује економска оправданост одређивања подручја слободне зоне, са једне стране и смањење нивоа износа инвестиција те броја новозапослених радника потребних да би се испунили услови за проширење подручја слободне зоне, са друге стране.
Новом Уредбом подржавају се постојећи корисници слободних зона да реинвестирају и повећају број запослених у оквиру слободних зона, подржава се развој малих и средњих привредних субјеката, пре свега предузећа који се баве услужном делатношћу, али се подстиче и развој, како „startup” пројеката, тако и капитално интезивних пројеката који са собом доносе и савремену технологију.
Примена нове Уредбе имаће значајне позитивне ефекте на привреду Републике Србије, у погледу повећања прилива директних инвестиција, повећања вредности остварене производње, извоза и запослености, позитивног спољно трговинског биланса земље, трансфера савремених технологија и „knowhow“, али и повећања јавних прихода кроз плаћање доприноса и пореза на зараде и повећање потрошње у целости.
Текст Уредбе можете прочитати овде.

Created at: 04. May 2020.
Author: Uprava za slobodne zone

Контакт форма